Vyhradené miesta v Prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

Vyhradené miesta v Prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

K 1. januáru 2024 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 375/2023, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia (PR) Devínska Kobyla. Výmera PR Devínska Kobyla je 651,56 ha a člení sa na dve zóny. V zóne A s výmerou 489,18 ha platí 5. stupeň ochrany a v zóne B s výmerou 162,38 ha platí 4. stupeň ochrany.

PR Devínska Kobyla sa týmto stala druhým chráneným územím v okolí Bratislavy, na území ktorého sú vyhradené miesta, kde neplatia niektoré ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe Zoznamu vyhradených miest v prírodnej rezervácii Devínska Kobyla č. 1/2023, ktorý zverejnil Okresný úrad Bratislava dňa 21. decembra 2023.

Obsahom zoznamu vyhradených miest sú viaceré aktivity, ktoré možno vykonávať na území PR Devínska Kobyla:

  • Pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v celej zóne A a na určených miestach v zóne B (príloha č. 1),
  • Jazda na bicykli je možná na trasách, ktoré sú vyznačené v prílohách uvedeného zoznamu (príloha č. 2),
  • Zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb na existujúcich ohniskách na 5 lokalitách vyznačených v prílohe zoznamu (príloha č. 3),
  • Lyžovanie za hranicami zastavaného územia na vyznačených turistických a náučných chodníkoch a na cyklotrasách vyznačených v prílohe zoznamu v období so snehovou pokrývkou (príloha č. 4),
  • Organizovanie a vykonávanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí za podmienok určených v zozname vyhradených miest (príloha č. 4)
  • Zber plodov rastlín, cesnaku medvedieho a húb pre vlastnú spotrebu vo vzdialenosti do 100 metrov od náučných a turistických chodníkov a cyklotrás vyznačených v prílohách zoznamu (príloha č. 4).

Plné znenie zoznamu vyhradených miest v prírodnej rezervácii Devínska Kobyla nájdete v priloženom linku: Zoznam vyhradených miest v PR Devinska Kobyla

príloha 1

príloha 2

príloha 3

príloha 4