Správa CHKO Malé Karpaty zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy,  CVČ a  detské tábory. Edukácia prebieha formou besied, prednášok, terénnych exkurzií, prípadne workshopov zameraných na spoznávanie jednotlivých častí prírody. Pravidelne organizujeme verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas celého roku.

V prípade záujmu o besedy, prednášky alebo exkurzie si témy a termíny dohodnite v dostatočnom predstihu u pracovníka environmentálnej výchovy na telefónnom čísle: 0903 298 294 prípadne emailom v kontaktoch.