Zámer na prevyhlásenie PR Katarína

Zámer na prevyhlásenie PR Katarína

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, vypracovala projekt ochrany na prevyhlásenie existujúcej PR Katarína (k. ú. Dechtice, okres Trnava). Navrhuje sa zníženie výmery PR o 0,83 ha, tzn. výmera by klesla zo súčasných 18 ha na 17,17 ha, s tým, že sa nebude vymedzovať ochranné pásmo a nebude platiť ani ochranné pásmo v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhnuté na vylúčenie z PR Katarína sú: parcela č. 2964/9 (ostatná plocha), na ktorej sa nachádzajú budovy areálu bývalého kláštora (národnej kultúrnej pamiatky) a parcela č. 2970/2 (lesný pozemok).

Návrh projektu ochrany na prevyhlásenie je dostupný na linku: https://www.sopsr.sk/prkatarina/

V prípade, že potrebujete k danej problematike podrobnejšie informácie, alebo máte námietky, neváhajte nás kontaktovať.