Zo strážcovskej činnosti

Strážcovia vykonali opravu úmyselne poškodeného oplotenia na lokalite Sandberg v NPR Devínska Kobyla nad mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves. Z dôvodu častého poškodzovania označenia rezervácie, úmyselného vandalizmu, ako aj zvýšeného porušovania zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pristúpili k monitorovaniu tohto chráneného územia technickými prostriedkami so záznamom.