Vyhodnotenie činnosti členov stráže prírody za rok 2020 – Bratislavský kraj

Vyhodnotenie činnosti členov stráže prírody za rok 2020 – Bratislavský kraj

Tento príspevok prezentuje výsledky činnosti  členov stráže prírody za rok  2020 v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty v Bratislavskom kraji.

Za uvedené obdobie bolo do aktívnej činnosti zapojených celkovo 32 členov dobrovoľnej stráže prírody, ktorí vykonávali kontrolu dodržiavania platných predpisov na úseku zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Počas jarného obdobia evidujeme každoročne najviac  porušení  zákona o ochrane prírody a krajiny zo strany návštevníkov chránených území. Treba obzvlášť pripomenúť začínajúce sa reprodukčné obdobie pre chránené druhy živočíchov a začínajúcu sa vegetačnú sezónu.

Za obdobie od začiatku februára do konca decembra bolo vykonaných celkovo 56 spoločných kontrolných akcií v teréne s členmi dobrovoľnej stráže prírody v územnej pôsobnosti nášho pracoviska v rámci Bratislavského kraja. Z tohto počtu pripadalo 34 akcií na maloplošné chránené územia so 4. a 5. stupňom ochrany.

V rámci kontrolnej činnosti sme s členmi dobrovoľnej stráže prírody postupovali metodicky, tak aby počas víkendov bolo pokrytých čo najviac chránených území, kde sme periodicky jednotlivé porušenia zákona zaznamenávali za predchádzajúce obdobia. Kontroly boli vykonávané aj operatívne v prípade zistenia nečakaných okolností a oznámených porušení zákona v chránených územiach.

V rámci spolupráce sme pri kontrolnej činnosti spolupracovali s Policajným zborom SR, celkovo s jeho piatimi organizačnými zložkami. Za uvedené obdobie bolo v súčinnosti s Políciou vykonaných celkovom 21 kontrolných akcií.

V rámci súčinnosti sme  pri kontrolnej činnosti kontrolnej činnosti taktiež spolupracovali s Lesmi SR, lesnou strážou, poľovnou strážou a rybárskou strážou.

Za spomínané obdobie sme sa zamerali s vysokou prioritou na riešenie nelegálnych vjazdov motorovými vozidlami do centrálnej časti pohoria Malé Karpaty, kde dochádzalo touto činnosťou k priamemu vplyvu na maloplošné chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy. Kontroly sa vykonávali počas pracovného týždňa, víkendov, ako aj v skorých ranných, večerných a nočných hodinách.

Celkovo bolo riešených 62 nelegálnych vjazdov do chránených území. V 6 prípadoch sa jednalo o motorovú štvorkolku a v 12  prípadoch o terénne motorky.

Riešené nelegálne vjazdy boli oznámené, ako podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 2  Trestného zákona 300/2005 Z. z. príslušným okresným a krajskému riaditeľstvu Policajného zboru SR – Bratislava odboru kriminálnej polície.

V rámci riešenia priestupkov sme sa zamerali v územiach s 4. a 5.  stupňom ochrany, najmä na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, vstup s bicyklom, lietanie na paraglidingu, voľný pohyb psa, jazda na koni, stanovanie a bivakovanie, kladenie ohňa a nelegálny zber skamenelín.

Za obdobie roku 2020 bolo členmi stráže prírody v našom kompetenčnom území celkovo  128 zaznamenaných a riešených priestupkov na úseku zákona o ochrane prírody a krajiny.

Priestupky boli riešené podľa ich závažnosti a okolností ich spáchania, buď priamo dohovorom na mieste, uložením blokovej pokuty na mieste, alebo boli odstúpené príslušným orgánom ochrany prírody a to okresným úradom – odborom starostlivosti o ŽP a Slovenskej inšpekcií ŽP.

S prebiehajúcou pandémiou COVID – 19 bol počas štátom vyhlásených hygienických opatrení zvýšený priamy nápor ľudí a ich bezprostredne negatívne pôsobiaci vplyv na prírodu zo strany prudko rastúcej návštevnosti jednotlivých chránených území. Príčinou tejto situácie bolo najmä nedisciplinované a nezodpovedné správanie sa návštevníkov a nedodržiavanie zákonom stanovených zákazov.

Počas veľkonočných sviatkov, kedy prišlo k najvyššej návštevnosti chránených území za jarné obdobie, členovia stráže prírody v našom kompetenčnom území fungovali vy zvýšenom pohotovostnom režime.

Počas veľkonočných sviatkov bolo do činnosti v pohotovostnom režime zapojených celkovo 10 členov stráže prírody.

Zaznamenali sme priamy vplyv na hniezdenie chránených druhov a vyrušovanie zo strany návštevníkov, nelegálne pohybujúcich sa mimo vyznačených chodníkov v prírodných rezerváciách.

Tlak vyrušovania na chránené druhy živočíchov, ako aj tlak na samotné biotopy bol výrazne stúpajúci. V priebehu 6 hodín dňa 8. mája, počas štátneho sviatku turistickým chodníkom na lokalite Sandberg v NPR Devínska Kobyla so 4. stupňom ochrany prešlo 105 ľudí. Z tohto narátaného počtu viac ako 40 osôb nemalo psa upnutého na vôdzke a boli členmi stráže prírody upozornení. Zaznamenané boli aj početné nelegálne vstupy s bicyklom, vrátane zjazdovej cyklistiky – celkom 29 prípadov.

Ako príklad priameho dopadu ľudských aktivít na chránené druhy živočíchov uvádzame vyrušovanie v bezprostrednej blízkosti obsadených hniezd sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v územiach s 5. stupňom ochrany, preto bolo potrebné bezodkladne zrealizovať zvýšený ochranný dohľad a fyzické stráženie atakovaných hniezd.

V prípade bezmotorového lietania na paraglidingu nad prírodnými rezerváciami s 5. stupňom ochrany boli zanechané celkovo 4 hniezda našej najväčšej sovy -výra skalného (Bubo bubo) v štádiu inkubácie znášky a výchovy mláďat.  Výška letu bola 50 – 300 metrov priamo nad obsadenými hniezdami v časovom intervale 4- 6 hodín nepretržite. Na základe systematického monitoringu a sledovania hniezdnej populácie vyššie uvedených druhov vieme skonštatovať že bezmotorový paragliding má na priebeh ich hniezdenia, ako aj výber reprodukčných lokalít priamy negatívny vplyv. Počas roku 2020 členovia stráže prírody riešili 17 prípadov nelehálneho zoskoku a lietania na paraglidingu v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany.

 

Celkovo 8 členov stráže prírody sa venovalo monitoringu hniezdnej populácie vybraných druhov dravých vtákov  a bocianov čiernych (Ciconia nigra) a zabezpečovaní ochranných opatrení na hniezdnych lokalitách.

V dôsledku zjazdovej cyklistiky priamo v prírodných rezerváciách, boli počas kontrolnej činnosti členov stráže prírody nájdené aj usmrtené chránené živočíchy, vrátane bezstavovcov a drobných stavovcov, najmä plazov.

V 3 prípadoch pri zrážke turistu s cyklistom – zjazdárom museli členovia stráže prírody so svedkami na miesto kolízie privolať rýchlu zdravotnú pomoc. V jednom prípade z evidovaného počtu, osoba na bicykli, ktorá zapríčinila zranenia chodca počas turistiky z miesta ušla, aj napriek vyzvaniu člena stráže prírody a okoloidúcich.

Situácia zo strany tlaku ľudských aktivít sa opätovne zvýšila najmä po sprísnení epidemiologických opatrení od začiatku novembra, kedy veľká časť obyvateľstva sa išla rekreovať do prírodného prostredia. Žiaľ došlo k zaznamenaniu stúpajúcich prípadov, ako nelegálny zber skamenelín, budovanie nelegálnych tratí pre zjazdovú cyklistiku a počas decembra aj časté používanie pyrotechniky v územiach s 5. stupňom ochrany, kde je podľa zákona zakázané rušiť pokoj a ticho. Počas tohto obdobia bolo v rámci zvýšenej kontrolnej činnosti zapojených celkovo 15 členov stráže prírody.

Vďaka intenzívnej kontrolnej činnosti členov stráže prírody v súčinnosti s Policajným zborom SR a lesnou strážou intenzita nelegálnych vjazdov od 1.11.2020 výrazne klesla, aj napriek tomu, že kontroly sa vykonávali pravidelne a rovnako početne.

Samotná kontrolná činnosť členov stráže prírody zohrala najmä prevenčný účel a z hľadiska edukácie mala aj na samotné osoby, ktoré porušovali zákon výchovný charakter.

V rámci označenia chránených území bolo na 48 miestach obnovené označenie CHKO a na 25 miestach jednotlivých maloplošných chránených území (NPR,PR,PP, CHA).

Na 14 vstupných bodoch do maloplošných chránených území bolo inštalované úplne nové označenie. Z dôvodu častého poškodzovania označenia sme museli značenie často opravovať a doplňovať a to najmä na území NPR Devínska Kobyla, kde sme zrealizovali opravu poškodeného oplotenia na lokalite Sandberg.

Počas roku 2020 sa 5 členov stráže prírody venovalo aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu verejnosti, ako aj propagácií ochrany prírody prostredníctvom internetu.

11 členov stráže prírody sa venovalo problematike odstraňovaniu odpadu z prírodného prostredia a odstraňovaniu nelegálnych ohnísk.

6 členov stráže prírody sa venovalo problematike riešenia nelegálnych skládok odpadu a ich nahlasovaniu orgánom štátnej správy a Policajnému zboru SR.

1 člen stráže prírody sa venoval problému znečistenia vôd

3 členovia stráže prírody sa intenzívne venovali problematike nelegálnych výrubov drevín a ich riešeniu. .

V Bratislavskom kraji dochádza k hraničnému stretu územných pôsobností správ CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie. Pre zefektívnenie činnosti strážnej služby, boli kontroly v okrese Bratislava realizované celoplošne v rámci spomenutých územných pôsobností. Pre tieto celoplošné kontroly na základe skúseností za predchádzajúce roky bol vypracovaný špeciálny metodický postup na ktorom sa podieľali jednotliví členovia stráže prírody.

Práve pre udržateľnosť dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny a ustanovení, ktoré z neho vyplývajú v praxi, je táto spolupráca nevyhnutná na pravidelnej báze.

Poďakovanie z našej strany patrí všetkým členom dobrovoľnej stráže prírody ktorí sa za spomenuté obdobie zapojili do činnosti, členom lesnej stráže, členom rybárskej stráže, Policajnému zboru SR za poskytnutú súčinnosť pri vykonaných kontrolných akciách, mimovládnym organizáciám – Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Iniciatíva stráže prírody, Klub stráže prírody, Karpatský ochranársky spolok a Bystrička – Malé Karpaty.

Text a fotografie Mgr. Viktor Prachár