DEVÍNSKA KOBYLA BUDE OFICIÁLNE SÚČASŤOU ZOZNAMU PRÍRODNÝCH REZERVÁCIÍ V BRATISLAVSKOM KRAJI
? Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a európskej sústavy chránených území Natura 2000, bude od 1. januára 2024 oficiálne na zozname prírodných rezervácií. Ministerstvo životného prostredia docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.
? Devínska Kobyla je chráneným územím už od roku 1964. Doterajšia výmera národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla predstavovala 101 hektárov. Na tomto území platil 4. stupeň ochrany prírody. Vláda schválením návrhu z dielne ministerstva životného prostredia mení národnú prírodnú rezerváciu na prírodnú rezerváciu a súčasne rozširuje jej výmeru na šesťnásobok. Od 1. januára 2024 tak toto chránené územie dosiahne rozlohu 651,56 hektárov a bude rozdelené na dve zóny.
? Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a jej zonáciou sa zvýši stupeň ochrany v rámci lesných pozemkov. Zóna A s najvyšším 5. stupňom ochrany na lesných pozemkoch bude dosahovať výmeru približne 489 hektárov, čo predstavuje vyše 75 % výmery celej rezervácie. V zóne B, ktorá zahŕňa prevažne nelesné územia, bude platiť 4. stupeň ochrany. Zóna bude mať výmeru približne 162 hektárov, čo predstavuje necelých 25 % výmery územia.
? Devínska Kobyla je od roku 2004 územím európskeho významu. Dôvodom zvýšenia stupňa jej ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu viacerých lesných biotopov európskeho a národného významu. Zonácia docieli utlmenie ťažby dreva v tomto cennom území, lesohospodárske činnosti v tomto území sú už niekoľko rokov vykonávané len v záujme odstraňovania nebezpečných stromov či inváznych nepôvodných druhov. Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla však nedôjde k zmenám využívania pozemkov v 4. stupni ochrany, naopak v 5. stupni ochrany bude umožnené využitie územia aj vyznačených chodníkov, pričom Okresný úrad Bratislava určí podrobnosti prostredníctvom vyhradených miest ku dňu účinnosti nariadenia vlády a to v spolupráci s envirorezortom.
? Zámer prírodnej rezervácie bol prerokovaný so zástupcami rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, taktiež s dotknutými samosprávami, Urbárom Devínska Nová Ves, pozemkovým spoločenstvom a poľovníkmi. Vďaka konštruktívnym návrhom sa ráta so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov.