Stráž prírody prosí návštevníkov chránených území o dodržiavanie platných predpisov

Stráž prírody prosí návštevníkov chránených území o dodržiavanie platných predpisov

Počas posledných týždňov členovia stráže prírody zaznamenali zo strany  návštevníkov chránených území zvýšené porušovanie platných predpisov vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Pobyt v prírodnom prostredí je pre zlepšenie a udržiavanie zdravia ľudí veľmi prospešný a dôležitý, ale taktiež je dôležité prihliadať aj na samotnú prírodu, jej obyvateľov a ich nároky pre život.

Napríklad jazda na terénnej motorke, alebo štvorkolke v hrebeňovej časti pohoria v rámci chránených území s najvyšším stupňom ochrany, vzhľadom na prebiehajúce reprodukčné obdobie chránených druhov živočíchov, je pre úspešnosť priebehu tohto obdobia veľmi ohrozujúca. Táto činnosť nielen maximálne vyrušuje chránené druhy živočíchov počas najcitlivejších dní, ale dochádza aj k ničeniu pôdneho krytu a vegetácie. Vieme skonštatovať, že práve k páchaniu tejto nelegálnej činnosti v najvyššom rozsahu dochádza najmä v jarnom období.

V zmysle trestného zákona č. 300/2005 Z. z. je vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia klasifikovaný podľa § 305 ods. 2 ako prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Procesné úkony v tejto veci môžu riešiť len orgány činné v trestnom konaní a to polícia a prokuratúra.

Za posledné 2 mesiace členovia stráže prírody v súčinnosti  s organizačnými zložkami Policajného zboru SR vykonali celkovo 12 súčinnostných kontrolných akcií v rámci kompetenčného územia Správy CHKO Malé Karpaty.

Účelom týchto kontrolných akcií okrem samotného riešenia protiprávnych konaní bola hlavne prevencia a vysvetľovanie návštevníkom chránených území ich predmet ochrany, pre ktoré boli tieto územia vyhlásené, samotné usmerňovanie návštevníkov a ich vzdelávanie v tejto oblasti.

Okrem zamerania sa na nelegálne vjazdy motorovými vozidlami do chráneného územia členovia stráže prírody v súčinnosti s Políciou riešili aj nelegálne kladenie ohňa a táborenie v najvyššom stupni ochrany, pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, zjazdovú cyklistiku, let na paraglidingu a lietanie s dronom nad hniezdnymi lokalitami dravých vtákov a sov, konkrétne sokola sťahovavého (Falco peregrinus) a výra skalného (Bubo bubo).

Podaktorí návštevníci prírodných rezervácií s najvyšším stupňom ochrany si neodpustili ani púšťanie reprodukovanej hudby z technického zariadenia vo večerných a nočných hodinách.

Členovia stráže prírody zistené protiprávne konania riešia a posudzujú individuálne a to na základe závažnosti ich spáchania, ale aj na základe prístupu osôb počas objasňovania spáchania priestupku.

Prosíme návštevníkov chránených území o ohľaduplné správanie sa k prírode a jej obyvateľom.

Disciplinovaným správaním návštevníci chránených území pomôžu k ich priamej ochrane.

Text a fotografie: Mgr. Viktor Prachár