Spolupráca pri ochrane a zabezpečovaní hniezdnych podmienok pre sokoly sťahovavé (Falco peregrinus) v CHKO Malé Karpaty

Spolupráca pri ochrane a zabezpečovaní hniezdnych podmienok pre sokoly sťahovavé (Falco peregrinus) v CHKO Malé Karpaty

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) je ako hniezdiaci druh  neoddeliteľnou súčasťou karpatských pohorí v rámci územia Slovenska.  Ochrane sokola sťahovavého sa dlhodobo na Slovensku venuje mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) so špecializovanou pracovnou skupinou na tento druh.

Hniezdnu populáciu na území CHKO Malé Karpaty predstavuje 15 párov (stav k roku 2019).  Ochranné opatrenia na hniezdnych lokalitách je potrebné zabezpečovať z hľadiska zachovania pokoja, pred a počas reprodukčného obdobia.

V našom kompetenčnom území v rámci zabezpečovania podmienok pre tento druh posledné roky úzko spolupracujeme aj so Slovenským horolezeckým spolkom (SHS) James, ktorý má v stanovách organizácie ochranu prírody. Kľúčová úlohu pri ochrane vhodných reprodukčných biotopov a odpočinkových stanovísk zohráva intenzívna komunikácia a viaceré spoločné aktivity v rámci spolupráce.

Od roku 2015 sa horolezci zapojili do spolupráce pri inštalácií hniezdnych podložiek pre sokoly sťahovavé v oblasti Malých Karpát. Je veľmi vítané zo sokolieho pohľadu, pokiaľ územie disponuje dostatočnými možnosťami pre zahniezdenie a odpočinok.

Skalné biotopy sú domovom aj pre ďalšie vtáčie druhy viazané na toto prostredie, pre hniezdenie ich využíva tiež naša najväčšia sova, ktorou je výr skalný (Bubo bubo) a krkavec čierny (Corvus corax).  Počas zimných mesiacov južne situované skalné steny v Malých Karpatoch na zimovanie využíva aj vzácny zimný hosť murárik červenokrídly (Tichodroma muraria).

Mgr. Viktor Prachár