Pre nášho najväčšieho dravca sa začalo hniezdne obdobie

Pre nášho najväčšieho dravca sa začalo hniezdne obdobie

Práve počas priebehu februára začínajú s hniezdením naše najväčšie dravce, ktorými sú orliaky morské (Haliaeetus albicilla). Momentálne prebieha intenzívna kontrola hniezdnych lokalít a dodržiavania stanovených ochranných opatrení. V tomto období už u 80% populácie hniezdnych párov na Juhozápadnom Slovensku samice inkubujú znášku. Zvyšné páry, ktoré zatiaľ ešte nezahniezdili, práve vrcholia svadobné lety.

Inkubačný proces u orliakov morských trvá 40 – 45 dní a samotná starostlivosť o mláďatá 70 – 80 dní. Mladé orliaky morské sa ešte značnú dobu po opustení hniezda zdržiavajú na hniezdnej lokalite.

V podmienkach Juhozápadného Slovenska orliaky morské ako hniezdne biotopy preferujú staré vysokokmenné  pôvodné lesné porasty.  Na nížinách v povodiach riek si páry stavajú hniezda najmä na topoľoch a v pohoriach ako Malé Karpaty a Považský Inovec si pre stavbu hniezda vyberajú buky a duby.

Monitoringu populácie v tomto území sa intenzívne venujú členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a členovia stráže prírody. Okrem kontroly hniezdnych lokalít, zabezpečovaním ochranného dohľadu sa kontrolujú aj odpočinkové stanovištia a nocoviská.

Pre zabezpečenie adekvátnych podmienok ochrany vzhľadom na nároky druhu, najmä vysokú citlivosť na vyrušovanie zo strany ľudských aktivít je nevyhnutná komunikácia  s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých lesných a poľnohospodárskych pozemkov.

Text a fotografie: Mgr. Viktor Prachár