POZITÍVNE ZÁSAHY NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU

POZITÍVNE ZÁSAHY NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU

Južné svahy pod Čachtickým hradom predstavujú významné teplomilné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhé roky zostávali tieto svahy bez patričnej starostlivosti, pričom v druhej polovici 20. storočia došlo k vysadeniu nepôvodných druhov stromov.
V rámci projektu „Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území, prvá etapa“ sa začiatkom decembra 2022 začnú realizovať opatrenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu stavu biotopov a druhov európskeho významu na Čachtickom hradnom vrchu v k. ú. Čachtice a Višňové.
Lokalita je súčasťou územia európskeho významu Chráneného areálu (CHA) Čachtické Karpaty. Navrhnuté opatrenia sú v súlade s Programom starostlivosti o chránený areál (CHA) Čachtické Karpaty (dostupný https://www.sopsr.sk/pochacachtickekarpaty/).
V prvej etape manažmentových opatrení pôjde o výrub a vyvetvenie nepôvodných drevín: borovice čiernej (Pinus nigra) a borovice lesnej (Pinus sylvestris). V minulosti boli práve týmito drevinami umelo zalesnené mnohé lokality v severnej časti Malých Karpát. V prípade Čachtického hradného vrchu, časť sucho a teplomilných spoločenstiev bola nevhodne zahrnutá do lesa a opakovane zalesňovaná nielen borovicami, ale aj jaseňom mannovým (Fraxinus ornus) a agátom bielym (Robinia pseudoacacia).
Opatrenia sú potrebné pre zachovanie chránených, ohrozených alebo vzácnych druhov, ktoré sú viazané na bezlesie s travino-bylinným porastom s prípadnými rozvoľnenými krovinami. Druhy a tiež biotopy sú okrem iného ohrozené nedostatkom svetelných podmienok a tiež vrstvenia opadaného ihličia a šišiek. Za týchto podmienok nie sú schopné prežiť. Rastlinné druhy postupne ubúdajú a časom vymiznú ako aj samotný biotop.
Ale nemusíte mať žiadne obavy, niekoľko borovíc na lokalite ostane. Okrem plnenia funkcie spevňovania svahu sú počas horúcich letných dní útočiskom pre faunu. A aj pre nás ochranárov pri vykonávaní pracovnej činnosti na takýchto lokalitách ?
❗️ Prosíme ľudí o zvýšenú opatrnosť na zelenej turistickej značke vedúcej medzi obcami Višňové – Čachtice, v úseku pod Čachtickým hradným vrchom. Taktiež ak máte možnosť tento príspevok
zdielať pomedzi ľudí aby sa informácia rozšírila a nevznikali zbytočné nedorozumenia. ❗️
Text/foto: Michaela Galová