Postreky proti mníške veľkohlavej

V posledných týždňoch sme boli často oslovovaný odbornou i laickou verejnosťou ohľadom plánovaných postrekov prípravkom BIOBIT XL proti kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej v dubových porastoch nachádzajúcich sa v našom kompetenčnom území. Štátna ochrana prírody má odmietavý postoj voči týmto postrekom. Preto sme s potešením prijali správu o zastavení týchto postrekov Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorá má tieto záležitosti v kompetencii. Správu možno nájsť tu. Pre komplexnosť informácii uvádzame link aj na tlačovú správu subjektu Lesy SR, š.p., ktorý je jedným zo žiadateľov na povolenie postrekov. Ich tlačovú správu nájdete tu. Plánované postreky sú lokalizované v územiach európskeho významu Martinský les, Lindava a prilahlých porastoch. Napriek zákazu postrekov sa predmetná vec ale pomerne komplikuje, situáciu budeme priebežne sledovať a informácie Vám prinesieme aj na tomto webe.