Nový plávajúci ostrov na Sĺňave

Pri príležitosti osláv Svetového dňa vody dnes spustila Štátna ochrana prírody na vodnú plochu Vodnej nádrže Sĺňava plávajúci vtáčí ostrov. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie, pričom ostrovy budú postupne inštalované okrem Sĺňavy aj na Vodnej nádrži Kráľová. Pripravený vtáčí ostrov v prístave Ratnovce dnes spustili na vodu zástupcovia viacerých odborných organizácií.
? V priebehu druhej polovice 20. storočia došlo v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli.
? Meniaci tok rieky v minulosti umožňoval ukladanie nanášaného materiálu a postupný vznik tzv. štrkových lavíc či ostrovov, ktoré tvorili prirodzené hniezdiská pre veľký počet vodných vtákov. V zregulovaných riekach sú tieto procesy veľmi obmedzené a vznik ostrovov je z hľadiska zabezpečenia protipovodňovej ochrany nežiaduci.
? Vodné vtáctvo, ktoré na takýchto ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo svoje prirodzené prostredie buď ich zlikvidovaním, alebo zarastením drevinami. Z týchto dôvodov začala ŠOP SR hľadať spôsoby ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy vodných vtákov. ?
? Okrem pravidelného manažmentu ostrovov na vodných nádržiach prostredníctvom pravidelného kosenia, odstraňovania burín, náletových drevín a odpadkov ŠOP SR iniciovala projekt na vybudovanie plávajúcich vtáčích ostrovov.
?Prostredníctvom finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, tak budú inštalované 2 plávajúce vtáčie ostrovy na Vodnej nádrži Sĺňava a 4 na Vodnej nádrži Kráľová.
? Dnes pri príležitosti Svetového dňa vody ŠOP SR spustila na vodnú plochu druhý plávajúci vtáčí ostrov v Chránenom vtáčom území Sĺňava. V prístave Ratnovce dnes o projekte informovali zástupcovia ŠOP SR, CHKO Malé Karpaty, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a SOS/BirdLife Slovakia.
ℹ️ VIAC INFORMÁCIÍ na našom webe https://www.sopsr.sk/web/?cl=20998
?VIDEO k inštalácii ostrova pripravilo SVP, š.p. a je možné si ho pozrieť tu ? https://youtu.be/tfc7wwyc2os