manažment na Devínskej Kobyle

Začiatkom apríla sa na Devínskej Kobyle uskutočnilo stretnutie ohľadom nastavenia pastvy na túto sezónu. Cieľom pastvy je zlepšenie stavu vzácnych nelesných biotopov a taktiež viacerých chránených rastlinných druhov akými sú napr. orchidey, poniklece, hlaváčik jarný. Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Správy CHKO Malé Karpaty, zástupcovia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a tiež botanici z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
Vďaka pastve a manažmentom, ktoré na tejto lokalite vykonáva BROZ, sa pred zarastením a zánikom podarilo zachrániť už viaceré vzácne lokality.
Text/Foto: Lucia Čahojová, Michaela Galová