Kontrola hniezdnych lokalít orla kráľovského

Kontrola hniezdnych lokalít orla kráľovského

Zopár záberov z kontroly hniezdnych lokalít orla kráľovského (Aquila heliaca) v Trnavskom kraji. Kontrola bola vykonaná hlavne kvôli dodržiavaniu ochranných opatrení, ktoré stanovuje orgán ochrany prírody – okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Ochranné opatrenia na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov ako je orol kráľovský pomáhajú eliminovať negatívne antropogénne faktory, ktoré sú pre ich zachovanie a úspešné vyhniezdenie druhu kľúčové. Taktiež je veľmi dôležitá spolupráca a komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi územia. Celkovo boli skontrolované 4 hniezdiská. Orly kráľovské začínajú s inkubáciou znášky v druhej dekáde marca. Počas zimných dní sa orly kráľovské zdržujú v hniezdnom teritóriu na loviskách v nížine.