Kontrola hniezdnych lokalít a krúžkovanie mláďat orliakov morských v Malých Karpatoch

Kontrola hniezdnych lokalít a krúžkovanie mláďat orliakov morských v Malých Karpatoch

Dňa 1.5.2020 sa podarilo úspešne zrealizovať akciu kontroly hniezd a krúžkovania mláďat orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v pohorí Malé Karpaty. Skontrolované boli 2 hniezda jedno na buku a ďalšie na dube. Na oboch hniezdach sa nachádzali mláďatá vo veku 30 -35 dní. Skontrolovali sme aj rešpektovanie ochranných opatrení na oboch hniezdnych lokalitách. Táto aktivita sa realizuje v spolupráci medzi Ochranou dravcov na Slovensku (RPS) a ŠOP SR. Všetky nadobudnuté poznatky z týchto kontrol hniezdnych lokalít majú veľmi veľký význam a pomáhajú napredovať k ochrane hniezdnej populácie tohto druhu na území (nielen) Slovenska. Orliaky morské v súčasnej dobe čelia mnohým nástrahám zo strany ľudských aktivít, od nelegálnych zástrelov až po rozmáhajúce sa otravy jedovatými látkami, ako karbofurán, formou vykladania otrávených návnad. Taktiež značný podiel zohráva nerešpektovanie dodržiavania stanovených ochranných opatrení orgánmi OP na obmedzenie vykonávania lesohospodárskej činnosti, v dôsledku čoho dochádza k značnému úbytku súčasných, ako aj do budúcnosti perspektívnych reprodukčných biotopov pre tento druh. Kontroly hniezdnych lokalít prinášajú aj nové poznatky z hniezdnej a potravnej biológie tohto druhu. Pevne držíme palce (alebo pazúre) nech sa týmto kráľom oblohy darí čo najviac ?.

Text a foto: Mgr. Viktor Prachár

Fotografia mláďat na hniezde Jozef Chavko (RPS)