Jarná migrácia obojživelníkov – Železná studienka

Jarná migrácia obojživelníkov – Železná studienka

V sobotu 16. marca sa konala v Bratislave, v lokalite Železná studienka, akcia organizovaná základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny MINIOPTERUS zameraná na budovanie dočasných zábran pre žaby počas ich jarnej migrácie na miesta rozmnožovania.

Mnoho žiab na ich púti k vodným plochám musia prekonať cestnú komunikáciu (Cesta mládeže). Aby nedochádzalo k priveľkým úhynom pod kolesami vozidiel, budujú sa na kritických úsekoch zábrany vo forme steny, ktorá nedovolí žabám pokračovať na cestu. Poučení dobrovoľníci v čase migrácie žiab do vody denne prenášajú zachytené jedince cez cestu k vodným nádržiam. Zachráni sa tak veľa jedincov týchto chránených živočíchov, ktoré tým dostanú šancu zanechať v danej sezóne potomstvo.

Termín a spôsob budovania zábran je zameraný hlavne na ropuchu bradavičnatú (Bufo bufo). Z ďalších druhov sa v lokalite vyskytuje skokan štíhly (Rana dalmatina) a skokan hnedý (Rana temporaria). Skokany však prekonávajú cestnú komunikáciu rýchlejšie ako ropuchy a miera úmrtnosti je u nich výrazne nižšia. V dôsledku toho, že väčšina z nich sa dostane do vody za normálnych okolností o cca 2-3 týždne skôr než ropuchy, na zábranách sa väčšinou zachytia len oneskorené jedince. Zároveň sú skokany rozmnožovaním viazané na iné typy mokradí. Rybníky, ktoré sú využívané ropuchami a pri ktorých sú zábrany inštalované, osídľujú skokany len v malých počtoch. Všetky uvedené druhy vodu vyhľadávajú len za účelom rozmnožovania. Po vykladení vajíčok samice zakrátko vodu opúšťajú a vracajú sa viesť suchozemský spôsob života. Mnoho samcov tiež zakrátko vodu opustí, ale spravidla aspoň časť z nich sa vo vode zdržiava počas celého obdobia párenia, ktoré trvá približne 1 – 3 týždne, zriedkavo aj dlhšie. V čase, keď už väčšina ropúch vodu opúšťa, sa zábrany rušia.

V prípade záujmu zúčastniť sa prenosov žiab je potrebné sa skontaktovať s organizátorom – ZO SZOPK Miniopterus, napr. mailom na miniopterus@miniopterus.sk.