Hniezdenie orlov kráľovských (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty

Hniezdenie orlov kráľovských (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty

Orol kráľovský v súčasnej dobe patrí medzi druhy dravcov, na ktoré najviac vplývajú ľudské aktivity a nasledovne sa táto skutočnosť odzrkadľuje na populačnom trende tohto druhu a úspešnosti jednotlivých hniezdení.

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty v súčasnosti hniezdi 7 – 8  párov tohto impozantného dravca. V rámci nášho kompetenčného územia sa orly kráľovské vyskytujú v orografických celkoch Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina a Považský Inovec.

Orol kráľovský je typickým stepným druhom dravca, preto je preňho na území Slovenska práve veľmi dôležitá nížinná krajina ako lovný biotop, ktorá je v súčasnosti intenzívne poľnohospodársky využívaná. V minulosti priamym prenasledovaním zo strany človeka orly kráľovské boli nútené nájsť si pre hniezdenie bezpečné miesta v pohoriach, ktoré susedia s nížinami.  Tam si orly kráľovské vybrali pre hniezdenie stromy ako buky, smrekovce opadavé, smreky a borovice. Výber miesta pre stavbu hniezda určuje samica, hniezdnym stromom býva  zväčša najvyšší strom vyčnievajúci nad úroveň okolitého porastu, tak aby pri inkubácií násady mala pod kontrolou celé okolie hniezda aj na veľkú vzdialenosť.  V polovici marca, zväčša v druhej dekáde znáša orlica do hniezdnej kotlinky 1 – 3 vajcia.

Počas doby inkubácie sú orly kráľovské veľmi citlivé na vyrušovanie zo strany človeka, preto je nevyhnutné zabezpečiť časové obmedzenie aktivít prostredníctvom ochranných opatrení  zo strany orgánu ochrany prírody a podaktoré hniezda aj strážiť.

Vplyvom ľudskej činnosti ako je intenzívna lesohospodárska činnosť sa mnohé páry orlov kráľovských z pohorí presunuli do nížin, kde zahniezdili vo vetrolamoch,  priamo v lovných teritóriách.  Nie je preto nič výnimočné, že orol kráľovský dokáže osídliť  aj taký biotop ako intenzívne poľnohospodársky využívaná krajina, ktorá je pretkaná množstvom cestných komunikácií a technických prvkov. V tejto krajine na orla kráľovského čakajú ďalšie veľmi nebezpečné nástrahy, ktorým musí čeliť, akými sú nelegálne zástrely zbraňou a otravy chemickými prípravkami ako nepovolené druhy pesticídov, akým je napríklad karbofurán, či plošné aplikácie jedom namoreného osiva. Preto v takomto prostredí je nevyhnutná sprísnená ochrana, kontrola územia a nepretržitý monitoring druhu.

V polovici júna sa na hniezdach už nachádzajú mláďatá vo veku od 20 do 40 dní a zreteľne sa koncom mesiaca dá identifikovať počet jedincov na hniezde. Z bieleho prachového operenia sa mladým orlom začína kontrastne črtať tmavé operenie hrdzavo-hnedej farby.

Počas priebehu júla mláďatá postupne opúšťajú hniezda a pripravujú sa k samostatnému životu. Dospelé orly kŕmia mláďatá aj po vyletení z hniezda dokiaľ sa samé nenaučia loviť živú korisť.

 

Text a fotografie Mgr. Viktor Prachár