Činnosť stráže prírody v roku 2019 na území CHKO Malé Karpaty

Činnosť stráže prírody v roku 2019 na území CHKO Malé Karpaty

Koncom roka počas priebehu mesiacov november a december vyhodnocujeme činnosť stráže prírody v územnej pôsobnosti nášho pracoviska.

Počas tohto roku sa členovia stráže prírody v našom území venovali rôznym aktivitám vyplývajúcich nielen z ich zákonných povinností, ale aj na základe vlastnej iniciatívy a odhodlaniu chrániť prírodné hodnoty.

Do kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie platných predpisov na úseku zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa celkovo zapojilo 32 členov stráže prírody s územnou pôsobnosťou v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Kontrolná činnosť bola zameraná na komunikáciu s návštevníkmi územia, prevenciu voči porušovaniu zákona a riešenie protiprávnych konaní. V rámci tohtoročnej kontrolnej činnosti sme sa v rámci 25 spoločných kontrol s členmi stráže prírody zamerali na riešenie priestupkov a iných deliktov na úseku ochrany prírody a krajiny najmä v maloplošných chránených územiach s vyšším stupňom ochrany (Prírodné rezervácie), kde dochádzalo k častému a opakovanému porušovaniu zákona, poškodzovaniu prírodných hodnôt a priamym negatívnym vplyvom zo strany človeka na chránené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy.

Medzi najviac atakované maloplošné chránené územia zo strany nedisciplinovaného správania sa  návštevníkov na základe vyhodnotenia činnosti jednotlivých členov stráže prírody v našom kompetenčnom území patria: NPR Devínska Kobyla, NPR Pohanská, NPR Roštún, NPR Kršlenica, NPR Záruby NPR Šúr, NPR Čachtický hradný vrch a PR Pod Pajštúnom.

Za obdobie od 1.1 do 25.11.2019 bolo v našom území strážou prírody riešených a nahlásených celkovo 110  priestupkov. Medzi najčastejšie zastúpené riešené priestupky v našom území v územiach s 4. a 5. stupňom ochrany patria:  Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, kladenie ohňa, táborenie a bivakovanie, vstup s bicyklom, zoskok a lietanie na paraglidingu, jazda na koni, zber skamenelín a voľné púšťanie psov. Uvedené priestupky boli strážou prírody riešené individuálne vzhľadom na ich závažnosť, buď na mieste dohovorom, udelením blokovej pokuty na mieste, alebo boli odstúpené na priestupkové konanie orgánom ochrany prírody (Okresné úrady, Slovenská inšpekcia ŽP).

Nelegálne vjazdy motorovými vozidlami v ktorých prípade sa jedná o prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 2 v zmysle Trestného zákona boli riešené oznámením na Políciu SR – odbory kriminálnej polície alebo privolaním príslušníkov PZ SR na miesto činu. Za rok 2019 bolo v našom území  riešených celkovo 38 neoprávnených vjazdov do chránených území a bolo vykonaných celkovo 11 spoločných akcií so zložkami Policajného zboru SR zameraných na riešenie protiprávnych konaní a odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti.

Mnohí členovia stráže prírody sa aktívne podieľali na označovaní chránených území a oprave existujúceho označenia ako aj sa zamerali na likvidáciu nelegálnych ohnísk a odnos a odvoz odpadu z chránených území.

Veľké poďakovanie patrí členom stráže prírody, ktorí sa venovali práci so širokou verejnosťou, exkurziám do prírody a propagácií ochrany prírodných hodnôt všetkým vekovým kategóriám. Časť členov stráže prírody sa venovala environmentálnej výchove na základných a stredných školách a značnou časťou prispeli k  vytvoreniu k vzťahu k prírode u najmladšej vekovej generácie.

 

Mgr. Viktor Prachár