Činnosť členov stráže prírody počas jarných mesiacov

Činnosť členov stráže prírody počas jarných mesiacov

Tento príspevok prezentuje činnosť  členov stráže prírody od 1. februára do 31. mája tohto roku v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty.

Za uvedené obdobie bolo do aktívnej činnosti zapojených celkovo 18 členov dobrovoľnej stráže prírody, ktorí vykonávali kontrolu dodržiavania platných predpisov na úseku zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Počas jarného obdobia evidujeme každoročne najviac ich porušení zo strany návštevníkov územia. Treba obzvlášť pripomenúť začínajúce sa reprodukčné obdobie pre chránené druhy živočíchov a začínajúcu sa vegetačnú sezónu.

Za obdobie od začiatku februára do konca mája bolo vykonaných celkovo 26 spoločných kontrolných akcií v teréne s členmi dobrovoľnej stráže prírody v územnej pôsobnosti nášho pracoviska. Z tohto počtu pripadalo 15 akcií na maloplošné chránené územia s 4. a 5. stupňom ochrany.

V rámci kontrolnej činnosti sme s členmi dobrovoľnej stráže prírody postupovali metodicky, tak aby počas víkendov bolo pokrytých čo najviac chránených území, kde sme periodicky jednotlivé porušenia zákona zaznamenávali za predchádzajúce obdobia. Kontroly boli vykonávané aj operatívne v prípade zistenia nečakaných okolností a oznámených porušení zákona v chránených územiach.

V rámci spolupráce sme pri kontrolnej činnosti spolupracovali s Policajným zborom SR, celkovo s jeho piatimi organizačnými zložkami. Za uvedené obdobie bolo v súčinnosti s Políciou vykonaných celkovom 11 kontrolných akcií.

Za spomínané obdobie sme sa zamerali s vysokou prioritou na riešenie nelegálnych vjazdov motorovými vozidlami do centrálnej časti pohoria Malé Karpaty, kde dochádzalo touto činnosťou k priamemu vplyvu na maloplošné chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy. Kontroly sa vykonávali počas pracovného týždňa, víkendov, ako aj v skorých ranných, večerných a nočných hodinách.

Celkovo bolo riešených 31 nelegálnych vjazdov do chránených území. V 1 prípade sa jednalo o motorovú štvorkolku a v 2 prípadoch o terénne motorky.

Riešené nelegálne vjazdy boli oznámené, ako podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 2  Trestného zákona 300/2005 Z. z. príslušným okresným a krajským riaditeľstvám Policajného zboru SR – odborom kriminálnej polície.

V rámci riešenia priestupkov sme sa zamerali v územiach s 4. a 5.  stupňom ochrany, najmä na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, vstup s bicyklom, lietanie na paraglidingu, voľný pohyb psa, jazda na koni, stanovanie a bivakovanie, kladenie ohňa a nelegálny zber skamenelín.

Priestupky boli riešené podľa ich závažnosti a okolností ich spáchania, buď priamo dohovorom na mieste, uložením blokovej pokuty na mieste, alebo boli odstúpené príslušným orgánom ochrany prírody a to okresným úradom – odborom starostlivosti o ŽP a Slovenskej inšpekcií ŽP.

S prebiehajúcou pandémiou COVID – 19 bol počas štátom vyhlásených hygienických opatrení zvýšený priamy nápor ľudí a ich bezprostredne negatívne pôsobiaci vplyv na prírodu zo strany prudko rastúcej návštevnosti jednotlivých chránených území. Príčinou tejto situácie bolo najmä nedisciplinované a nezodpovedné správanie sa návštevníkov a nedodržiavanie zákonom stanovených zákazov.

Počas veľkonočných sviatkov, kedy prišlo k najvyššej návštevnosti chránených území za jarné obdobie, členovia stráže prírody v našom kompetenčnom území fungovali vy zvýšenom pohotovostnom režime.

Zaznamenali sme priamy vplyv na hniezdenie chránených druhov a vyrušovanie zo strany návštevníkov, nelegálne pohybujúcich sa mimo vyznačených chodníkov v prírodných rezerváciách.

Ako príklad uvádzame vyrušovanie v bezprostrednej blízkosti obsadených hniezd sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v územiach s 5. stupňom ochrany, preto bolo potrebné bezodkladne zrealizovať zvýšený ochranný dohľad a fyzické stráženie atakovaných hniezd.

V prípade bezmotorového lietania na paraglidingu nad prírodnými rezerváciami s 5. stupňom ochrany boli zanechané celkovo 4 hniezda našej najväčšej sovy -výra skalného (Bubo bubo) v štádiu inkubácie znášky a výchovy mláďat.  Výška letu bola 50 – 300 metrov priamo nad obsadenými hniezdami v časovom intervale 4- 6 hodín nepretržite.

Celkovo 8 členov stráže prírody sa venovalo monitoringu hniezdnej populácie vybraných druhov dravých vtákov a zabezpečovaní ochranných opatrení na hniezdnych lokalitách.

V dôsledku zjazdovej cyklistiky priamo v prírodných rezerváciách, boli počas kontrolnej činnosti členov stráže prírody nájdené aj usmrtené chránené živočíchy, vrátane bezstavovcov a drobných stavovcov, najmä plazov.

V 3 prípadoch pri zrážke turistu s cyklistom – zjazdárom museli členovia stráže prírody so svedkami na miesto kolízie privolať rýchlu zdravotnú pomoc. V jednom prípade z evidovaného počtu, osoba na bicykli, ktorá zapríčinila zranenia chodca počas turistiky z miesta ušla, aj napriek vyzvaniu člena stráže prírody a okoloidúcich.

V rámci označenia chránených území bolo na 20 miestach obnovené označenie CHKO a na 14 miestach jednotlivých maloplošných chránených území (NPR,PR,PP, CHA).

Na 8 vstupných bodoch do maloplošných chránených území bolo inštalované úplne nové označenie.

V Bratislavskom kraji dochádza k hraničnému stretu územných pôsobností správ CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie. Pre zefektívnenie činnosti strážnej služby, boli kontroly v okrese Bratislava realizované celoplošne v rámci spomenutých územných pôsobností. Pre tieto celoplošné kontroly na základe skúseností za predchádzajúce roky bol vypracovaný špeciálny metodický postup na ktorom sa podieľali jednotliví členovia stráže prírody.

Práve pre udržateľnosť dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny a ustanovení, ktoré z neho vyplývajú v praxi, je táto spolupráca nevyhnutná na pravidelnej báze.

Poďakovanie z našej strany patrí všetkým členom dobrovoľnej stráže prírody ktorí sa za spomenuté obdobie zapojili do činnosti, členom lesnej stráže, Policajnému zboru SR za poskytnutú súčinnosť pri vykonaných kontrolných akciách, mimovládnym organizáciám – Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Iniciatíva stráže prírody, Klub stráže prírody, Karpatský ochranársky spolok a Bystrička – Malé Karpaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie: Mgr. Viktor Prachár a členovia dobrovoľnej stráže prírody pri Správe CHKO Malé Karpaty.