Brehové porasty na toku Parná

Interiér brehového porastu v nezregulovanom úseku vodného toku Parná medzi Košolnou a Suchou nad Parnou. Vodné toky s ich prirodzenou sprievodnou vegetáciou sú dôležité krajinné prvky v poľnohospodársky využívanej krajine v oblasti Trnavy, kde prevažuje orná pôda. Tieto krajinné segmenty nie sú stále dostatočne docenené v povedomí miestnych a vyšších samospráv. Naďalej prevažujú exploatačné tendencie pri využívaní vodných tokov, zúžený pohľad iba na abiotickú zložku toku, obmedzenie iba na ich protipovodňovú úpravu. Následkom je navrhovanie technických prvkov do ich územia, novej výstavby rôzneho druhu a podceňovanie ich ekologickej funkcie.

Foto: K. Durdovanská