Aj v jesennom období pokračujeme v praktickej starostlivosti o chránené územia.

Aj v jesennom období pokračujeme v praktickej starostlivosti o chránené územia.

V spolupráci s I. Svätojurskou a. s. sa podarilo vyčistiť zarastenú plochu slaniska v Panónskom háji v NPR Šúr. Na lokalite sa nachádza niekoľko vzácnych biotopov. Jedným z nich je biotop európskeho významu vnútrozemské slaniská a slané lúky so zastúpením niekoľkých chránených rastlín ako je palina slanomilná či hviezdovec sivý, ktoré sú viazané na tieto unikátne biotopy. Kedysi sa na lokalite páslo avšak bez kontinuálnej pastvy začala lokalita postupne zarastať náletovými drevinami a hromadenie starej biomasy tiež nepomáhalo k udržovaniu priaznivého stavu biotopu. Teraz bola lokalita z väčšej časti zmulčovaná aby sa nasledujúce roky mohla ľahšie udržiavať kosením. V rámci terénnych aktivít budeme plochu postupne dočisťovať a dúfame, že sa lokalitu podarí udržať v priaznivom stave.
Text: Michaela Galová
Foto: Michaela Galová, Viliam Vongrej